Det er svært varierende hvor lang tid en erstatningssak tar. En av årsakene til dette er at erstatningssakene ofte reiser ulike spørsmål som gjerne behandles separat. Eksempel på dette er separat tvist om hvorvidt det foreligger årsakssammenheng. Deretter skal partene eksempelvis ta stilling til erstatningens størrelse. I verste fall kan en slik erstatningssak ta flere år.

I enkelte saker kan det også tid før det kan stadfestes hvilke konsekvenser skaden vil ha. Dette henger gjerne sammen med spørsmålet om erstatningen størrelse.

Indem jobber imidlertid mot å gjøre prosessen så kort som forsvarlig mulig. Det er ikke alltid en god forklaring på hvorfor erstatningssaker haler ut i tid. I disse tilfellene vil vi gjøre hva vi kan for å fremskynde din erstatningsutbetaling.