Dersom du har kommet ut for en personskade, har du i utgangspunktet krav på full erstatning dersom vilkårene for erstatning er oppfylt.

For å ha krav på erstatning må følgende tre vilkår være oppfylt:

  1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Dette betyr at noen må være ansvarlig for skaden. Dette kan typisk være den som fysisk har voldt skaden, et forsikringsselskap eller Norsk pasientskadeerstatning.
  2. Det må foreligge påregnelig årsakssammenheng mellom den skadegjørende handling, og skaden med det økonomiske tapet.
  3. Det må foreligge et økonomisk tap.

For trafikkskade, pasientskade og yrkesskade gjelder det et såkalt objektiv ansvar. Dette betyr at vilkåret til ansvarsgrunnlag kan være oppfylt selv om ingen er skyld i skaden.

Utfordringene i personskadesaker oppstår ofte i relasjon til årsakssammenheng og det størrelsen på det økonomiske tapet.