Hva skjer hvis en forelder blir dement?

Levealderen øker kontinuerlig, og flere av oss opplever å bli dement eller å få demente foreldre. Dette kan by på flere utfordringer.

Det kan være lurt å ha en plan for hvordan man skal ordne seg dersom mor eller far blir dement. Hvem skal ta seg av betaling av regninger og hva gjør man med boligen om mor eller far må flytte på sykehjem.

Vergemål

Ved vergemål fratas en person sin rettslig handleevne og dette innebærer at personens rett til å bestemme over sin økonomi og sine rettigheter begrenses. Det skal mye til for at vergemål kan pålegges en person. Et vilkår er at skade ikke kan hindres på en mindre inngripende måte. Vergemål kan pålegges selv om personen selv ikke ønsker det. Men det er ingenting i veien for at man selv kan be om vergemål dersom det for eksempel foreligger personlige forhold som gjør at man trenger hjelp. For eksempel spillavhengighet. Vergemål kan innvilges på de områder hvor det er behov for å verne om personens økonomi eller rettigheter.

Det fremgår av vergemålsloven § 28 at en ektefelle​ eller samboer​ kan oppnevnes som verge «hvis det må antas å være ubetenkelig». Dersom den vergetrengende har særkullsbarn, skal disse om mulig høres. Det skal også tas hensyn til hva en ektefelle eller samboer mener, hvis det er aktuelt å oppnevne et særkullsbarn som verge. Hvis det er hensiktsmessig, kan det også oppnevnes to verger.

Legalfullmakt

Som et alternativ til denne prosessen med vergemål kan man i kraft av loven opprette en legalfullmakt. Legalfullmakt gir nærstående familiemedlemmer mulighet til å hjelpe en person som på grunn av demens eller annen skade/sykdom ikke kan ivareta sin økonomi. I første omgang gjelder retten ektefelle eller samboer, deretter barn og barnebarn.

Fullmakten gjelder for dagligdagse økonomiske gjøremål som for eksempel betaling av regninger, kjøpe nødvendige eiendeler, betale skatt og ordne med bursdagsgaver. For større handlinger på vegne av familiemedlemmet og ting som faller utenfor det økonomiske området må det opprettes vergemål.

Framtidsfullmakt

Et annet alternativ til vergemål er en fremtidsfullmakt. Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ivareta økonomien din eller dine personlige interesser dersom du i fremtiden ikke er i stand til dette selv. Fremtidsfullmakten går altså lengre enn en legalfullmakt da man etter en fremtidsfullmakt også kan ta avgjørelser som gjelder personlige interesser og større økonomiske avgjørelser. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

For at fremtidsfullmakten skal være gyldig må man følge de strenge formkravene som i stor grad er lik de som gjelder for opprettelse av testament. Du må i dokumentet også si noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv.

Fullmektigen kan be fylkesmannen om å stadfeste at fremtidsfullmakten trer i kraft, og få en attest fra fylkesmannen.

Utgifter til sykehjemsplass

Sykehjemsplass kan være kostbart. Utgifter til sykehjemsplass er regulert i egen forskrift. Det er her bestemt at egenandelen ikke skal overstige de reelle oppholdsutgifter. Følgende beregning følger av § 3:

«Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 8 200 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.»

Med inntekt menes blant annet pensjonsutbetalinger, løpende trygdeytelser, leieinntekter og annen avkastning av formue. Selve formuen kan ikke kommunen ta beslag i.

Når det gjelder fast eiendom så tas ikke verdien av denne med i beregningen. Men dersom leiligheten blir stående tom vil man ha utgifter tilknyttet boligen. Når man kun sitter igjen med cirka 15 prosent av inntekten kan utgiftene fort bli store. Dersom man leier ut vil leieinntektene regnes som inntekt og en stor andel av dette vil således gå til kommunen.

På bakgrunn av dette kan det være lurt å vurdere om overføring av formue og fast eiendom til barn eller barnebarn vil være lønnsomt. Ettersom arveavgiften ble borte fra 01.01.14 vil det ikke være arveavgift ved overføring.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.