Skolen har plikt til å sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt.

Mange barn opplever dessverre en vanskelig skolehverdag på grunn av mobbing. Mobbing er ikke et nytt fenomen, og de fleste skoler har stort fokus på nulltoleranse. Allikevel viser det seg at mange barn blir utsatt for mobbing daglig. Dette kan få store konsekvenser for den det gjelder. Regjeringen har gått inn for en styrking av vern mot mobbing. En rekke tiltak er satt i gang, blant annet innføring av en lovpålagt aktivitetplikt for skolene.

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen inneholder flere bestemmelser som har betydning for arbeidet med elevenes skolemiljø, krenkelser, mobbing, trakassering m.m. Konvensjonen har egne artikler som omhandler retten til utdanning, rett til ikke-diskriminering, rett til å bli hørt, rett til privatliv og en plikt til å forebygge fysisk og psykisk vold. Krenkelser, mobbing og/eller trakassering vil således være brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter. I tillegg til barnekonvensjonen har vi egne bestemmelser i norsk rett som regulerer rettigheter og plikter i forhold til barns psykososiale miljø på skolen.

Opplæringsloven

Det fremgår av opplæringsloven § 9A-2 at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har en egen plikt til å sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Dette gjelder uansett årsak. Det er elevens egen opplevelse av at han eller hun ikke har et trygt og godt skolemiljø som utløser tiltakplikten. Skolen skal derfor ikke bagatellisere elevenes opplevelse av skolemiljøet. Skolen skal aldri avvise eller underkjenne en elevs opplevelse av utrygghet eller mistrivsel på skolen.

Etter opplæringsloven § 9A-4 så har skolen en aktivitetplikt dersom en/flere elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger. Dette innebærer at skolen skal sørge for undersøkelse, og om nødvendig varsling og inngripen. Videre kan foreldre eller eleven selv be om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet. Skolen har da en vedtaksplikt.

Dersom ikke skolen overholder disse bestemmelsene, kan man klage til Fylkesmannen. Klageordningen er forbedret i det siste, slik at den nå er enklere og raskere enn tidligere ordning. Når skolen ikke har overholdt aktivitetplikten kan Fylkesmannen ilegge kommunen dagbøter for å presse fram endringer.

Barneombudet

Regjeringen har i tillegg til innføringen av et nytt kapittel i opplæringsloven også styrket Barneombudet. Bakgrunnen er at ombudet skal kunne hjelpe enda flere barn og unge i konkrete mobbesaker. Ombudet er ikke en del av forvaltningskjeden, men skal fungere som en vakt overfor myndighetene.

Mer informasjon – nullmobing.no

Det er også opprettet en nettside; nullmobbing.no. Her kan mobbeofre og deres familier finne nødvendig informasjon om rettigheter og praktiske råd for å fremme konkrete mobbesaker.